Researchers Jiun-Shian Lin, Chi-Hung Tsai, Su-Chu Hsu, Chia-Wen Chen, Yu-Hsiung Huang (FBI-Lab)